PRSENTACIÓ DE LLIBRE VALENCIA PIONERA EN ESPAÑA I EL MUNDO

PRSENTACIÓ DE LLIBRE VALENCIA PIONERA EN ESPAÑA I EL MUNDO

PRSENTACIÓ DE LLIBRE VALENCIA PIONERA EN ESPAÑA I EL MUNDO

El dia 7 de març de 2023 va tindre lloc la presentació del llibre titulat VALENCIA PIONERA EN ESPAÑA I EL MUNDO, del que són autors Francisca Llosà Clausich i Fernando Moreno López.

Començà l’acte ab unes paraules del president d’El Piló per a agrair l’assistència dels presents i donar la benvinguda als autors del llibre, passant després a presentar-los llegint un chicotet resum de cadascú d’ells, primer de Fernando i a continuació el de Francisca. En acabar passà la paraula als autors per a que explicaren el contingut i el motiu del perque havien escrit este llibre.

En primer lloc prengué la paraula Fernando per a dir que este era un llibre molt important perque traia a la llum aspectes de l’història i costums pioneres de les terres valencianes des de la prehistòria fins al sigle IX i per ad ell és un d’eixos que es denominen llibres de riu, puix que, a l’igual que este va aumentant el seu cabal a medida que rep l’aportació dels seus afluents, este llibre, des del seu principi va anar rebent informacions que a l’incloure-les, anaven fent-lo més interessant.

Francisca començà la seua intervenció dient que ya fea 30 anys havia estat recopilant més de 1000 senyes de fets pioners en el Regne de Valéncia, que tingué que investigar, classificar i ordenar cronològicament. S’ha tractat d’incloure totes les senyes possibles que tingueren una impronta pionera, única o extraordinària, que es trobaven amagades o disperses en distintes publicacions.

Este llibre és el primer volum que s’inicia ab senyes extraordinàries del Mig Natural no produïts pel ser humà des dels dinosauris fins al sigle IV. Pero ya estan preparant l’edició d’un atre volum dels anys posteriors.

En acabar es va procedir a la firma d’eixemplar i a tots aquells que el compraven se’ls regalava un llibre de poesia de la mateixa autora, aixina com també a l’entrega de tots els assistents d’un capoll de seda de més de cent anys.