Archivo de la categoría: bolletins

Bolleti d’Informacio Cultural 74

El Dret Civil Valencià és un conjunt de normes privatives de dret públic i privat valencianes existents en el Regne de Valéncia des de la conquista per Jaume I, recopilats en els Furs, que foren jurats pel rei en l’any 1238, que estigueren vigents fins l’any 1707 en que foren abolits per rei Felip V per dret de conquista, contra la l’opinió generalisada dels valencians…

Bolleti d’Informacio Cultural 73

La Casca dels Reis és un dolç tradicional de Regne de Valéncia i que els padrins regalaven als sus fillols el dia del Reis Macs.

Al paréixer esta costum és d’herència morisca, a tenor dels principals ingredients ab els que s’elabora, redominant sobre tot l’armela i el moniato. No obstant diverses documentacions apunten a que les primeres alusions a este dolç
autòcton apareixen en el sigle XV, aixina com el primer receptari autòcton imprés , ab data de 1520…

Bolleti d’Informacio Cultural 72

D i a N a c i o n a l V a l e n c i à

Cada any, el dia 9 d’octubre, els valencians celebrem el Dia Nacional Valencià, si, Nacional, perque encara que alguns nos neguen eixe honor, tenim tots els condicionants per a considerar-nos com a tal. Puix que ya fa més de 800 anys Valéncia ya era un Regne de Taifes independent dels demés de la península Ibèrica, del qual heretarem molts elements de la nostra cultura, com la ret de sequies que milloraren molt l’agricultura, o la forma de parlar, del qual heretarem les expressions que encara hui conservem, com noms començats en al o guad…