BASES, Concurs Nacional de Pintura «El Piló»

XLIV CONCURS DE PINTURA LOCAL EL PILÓ IIª BIENAL DE BURJASSOT

1. Per ad este Concurs s’establixen els següent premi:
Premi Ciutat de Burjassot . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 €

2. El guanyador del XLIV Concurs de Pintura Local, IIª Bienal El Piló, serà guardonat ab una exposició en en la Casa de la Cultura de Burjassot.

3. Podran concórrer ad este Concurs tots els pintors que vixquen en Burjassot, independentment d’on hagen naixcut, així com també tots aquells que havent naixcut en el poble tinguen la residència fora….