Bolleti d’Informacio Cultural 73

La Casca dels Reis és un dolç tradicional de Regne de Valéncia i que els padrins regalaven als sus fillols el dia del Reis Macs.

Al paréixer esta costum és d’herència morisca, a tenor dels principals ingredients ab els que s’elabora, redominant sobre tot l’armela i el moniato. No obstant diverses documentacions apunten a que les primeres alusions a este dolç
autòcton apareixen en el sigle XV, aixina com el primer receptari autòcton imprés , ab data de 1520…

DIA DE LA PILOTA VALENCIANA I DANSÀ DE BURJASSOT

EVENTS EL PILÓ DIA DE LA PILOTA VALENCIANA I DANSÀ DE BURJASSOT

DIA DE LA PILOTA VALENCIANA I DANSÀ DE BURJASSOT

El dia 29 d’octubre de 2022, l’Entitat Cultural Valenciana El Piló, va celebrar el Dia de la Pilota Valenciana en el carrer Dr. Moliner de Burjassot, realisant els següents actes:
A les 10 hores, en presència del Sr. Alcalde de Burjassot i atres Regidors de l’Ajuntament, escomençà a disputar-se la partida demostració de Raspall per dos equips d’infantils, un format per Andreu i Samanta i un atre format per Carmelo i Thiago, els quals donaren una bona mostra d’este joc, ademés de que mostraren que n’hi ha afició a la pilota valenciana entre els chiquets, A l’acabar foren molt aplaudits i se’ls va impondre sengles medalles commemoratives.
Seguir leyendo DIA DE LA PILOTA VALENCIANA I DANSÀ DE BURJASSOT

Bolleti d’Informacio Cultural 72

D i a N a c i o n a l V a l e n c i à

Cada any, el dia 9 d’octubre, els valencians celebrem el Dia Nacional Valencià, si, Nacional, perque encara que alguns nos neguen eixe honor, tenim tots els condicionants per a considerar-nos com a tal. Puix que ya fa més de 800 anys Valéncia ya era un Regne de Taifes independent dels demés de la península Ibèrica, del qual heretarem molts elements de la nostra cultura, com la ret de sequies que milloraren molt l’agricultura, o la forma de parlar, del qual heretarem les expressions que encara hui conservem, com noms començats en al o guad…